A beiratkozáshoz szükséges egyéb nyomtatványok innen tölthetőek le:

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 21. §-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

Az Nkt. 50. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a gyermek felvételéről az intézményvezető dönt és legkésőbb 2024. május 7. napjáig tájékoztatják Önöket a felvételi döntés eredményéről.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel – a szülő eljárást indíthat jogszabálysértésre, az intézmény belső szabályzatának megsértésére, illetve érdeksérelemre való hivatkozással.

Mit kell tudni a 2024/2025-ös tanévre történő beíratásról?

A 2024/2025-ös tanítási évre történő iskolai beiratkozások megszervezésére az alábbiak szerint kerül sor:

1. Az általános iskolai beiratkozás időpontja:
2024. április 18-án
2024. április 19-én

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

A fent jelzett napokon a személyes ügyintézés gördülékenyebbé tehető és annak ideje rövidíthető, ha előzetesen beküldi adatait a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába – BÁI” (a továbbiakban: BÁI) felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.

Az e-Ügyintézés felületen keresztül – regisztráció után – indíthatja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot, mely során ki lehet tölteni a gyermek beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon.

3. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

Általános iskola beiratkozásához szükséges okmányok és dokumentumok: • szülő, gondviselő nevére kiállított személyi igazolvány és lakcímkártya, • gyermek nevére kiállított személyi igazolvány (amennyiben rendelkezik vele) és lakcímkártya, • gyermek nevére kiállított TAJ kártya, • gyermek nevére kiállított adókártya, • gyermek születési anyakönyvi kivonata, • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye, (amennyiben van a gyermeknek ilyen) • gyermekvédelmi kedvezmény vagy hátrányos helyzet megállapítására kiadott határozat (amennyiben van ilyen).

4. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg:https://kir.hu/korzet

5. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.

6. A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.

7. Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

A nem magyar, kiskorú állampolgár akkor tanköteles Magyarországon, ha
• menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a 18. életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A 2024/2025-ös tanévben első osztályban szükséges felszerelések listája:


1 db ének füzet
6 db vonalas füzet, jelzése: 14-32
2 db sima füzet, jelzése: 20-32
4 db négyzetrácsos, 32 lapos füzet
1 db üzenő füzet /kisalakú ,vonalas/
30 db rajzlap, rajztömb
1 db álló irattartó
1 db kisméretű rajztábla
1 doboz zsírkréta, vagy olajpasztell
12 színű vízfesték
6 színű tempera
4-es, 10-es ecset, tálka
3 csomag írólap
2 db HB-s grafitceruza
2 db piros–kék postairon
12 színű színes ceruza
1 csomag pálcika
12 színű filctoll
1 doboz korong
1 db papír mérőszalag
1 db 20 cm-es vonalzó
1 csomag színes gyurma
1 csomag hurkapálca
1 csomag origami színes papír
2 db stiftes papírragasztó
1 csomag számjegykártya 0-20-ig
olló (lekerekített végű, balkezeseknek lehetőség szerint érdemes megvenni a balkezes ollót)
kétoldalú tükör

● Tízóraihoz, uzsonnához: 1 db nylonnal bevont szalvéta, pohár, kiskanál

● Testneveléshez: lányoknak, fiúknak egyaránt: tornazsák, melegítő, fehér talpú tornacipő, fehér zokni, fehér póló, fekete tornanadrág,
lányoknak: rövid, fekete legging

● Tisztasági csomagban: kisméretű kéztörlő

● Váltócipő

Jó tanács!
Érdemes jó minőségű felszerelést venni, mert ezekkel a gyerekek jobban tudnak dolgozni.

A felszereléseket kérjük névvel ellátni!